الگوي توسعه شهر (شهر پرند )

الگوي توسعه شهر (شهر پرند )

الگوي توسعه شهر (شهر پرند ) براي تهيه و ارزيابي الگوي مناسب توسعه شهر جديد پرند، فاكتورهاي چهارگانه ذيل در كنار معيارهاي طراحي و برنامه ريزي مورد توجه طرح توسعه و عمران بوده اند.
فاكتورهاي درجه 1 : توپوژرافي - دسترسي و شبكه هاي موجود
فاكتورهاي درجه 2 : همجواري - جهت شيب - قابليت دسترسي به اراضي
فاكتورهاي درجه 3 : وضعيت - موقعيت و ميزان اراضي قابل استفاده شهر - اراضي ذخيره براي توسعه آتي شهر
فاكتورهاي درجه 4 : ديد و منظر - عوامل اقليمي
ضمن آنكه احكام ذيل به منظور دستيابي به الگوي مناسب توسعه شهري و با اتكاء بر اصول و معيارهاي برنامه ريزي تفصيلي و طرح توسعه شهري پرند، استخراج شده اند...
اینجا هم مشاهده کنید